نظرخواهی

نظرسنجی به نظر شما عملکرد کدام یک از مدیران ادارات وارگانهای دولتی شهرستان سرپلذهاب در سال۱۳۹۶ بهتر بوده است ؟

مطالب بين المللي

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان سرپل ذهاب خبرداد:
بازی دراز 1404:مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان سرپل ذهاب گفت: طی سال گذشته بیش از یک میلیاردو100میلیون ریال خدمات فرهنگی از کل اعتبارات امدادی به مددجویان تحت حمایت ارائه شده است.