پربازدیدترین ها

کد خبر: 227445 ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

رئیس اداره تعاون کارورفاه اجتماعی سرپلذهاب خبر داد:

بازدیدازواحدهای تولیدی شهرک صنعتی شهرستان/ رسیدگی مشکلات واحدهای تولیدی در اولویت است

بازی دراز 1404:رئیس اداره تعاون کارورفاه اجتماعی سرپلذهاب در بازدیدی که ازواحدهای تولیدی شهرک صنعتی شهرستان داشت گفت: رسیدگی مشکلات واحدهای تولیدی در اولویت است.

بازدیدازواحدهای تولیدی شهرک صنعتی شهرستان/ رسیدگی مشکلات واحدهای تولیدی در اولویت است

خانم مهین پژمان در حاشیه این بازدید گفت: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان درراستای کمک به حل مسائل ومشکلات واحدهای صنعتی وتولیدی ازهمه ابزارهاواختیارات قانونی پیش بینی شده خود باتعامل وهمکاری با سایر دستگاه‌ها استفاده می کند.

وی افزود: درسالی که‌ مزین به‌ نام تولید، پشتیبانی هاومانع زدایی هااست بایدهمه   مسئولان پیش ازپیش دررفع مسائل ومشکلات تولید توان خود رابا همکاری وهمدلی به کارگیرند.

ایشان ادامه داد: مشکلات و مسائل واحدهای تولیدی درجلسات رفع موانع تولید وکارگروه اشتغال شهرستان مطرح خواهندشد تادرصورت امکان درشهرستان حل ودر غیر اینصورت ازطريق استان پیگیری می گردد.

خانم پژمان گفت: از ابتدای شروع ویروس کرونا، وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی، حمایت‌های خود را در قالب بسته‌های مختلف از جمله بیمه بیکاری ناشی از کرونا، اختصاص تسهیلات به ۱۴رسته کسب‌ وکار آسيب دیده از ویروس کرونا، طرح مشوق معافیت بيمه کارفرماکه حق بیمه سهم کارفرما به مدت ۲سال توسط دولت پرداخت می شود.وپرداخت يارانه دستمزد۳۰ درصد مبلغ دستمزد نیروی کار به‌ صورت يارانه از طرف دولت به مدت ۱سال به‌ کار فرمایان پرداخت می‌شود ،انجام داده وبرخی ازاین طرح هانیز همچنان ادامه دارد.